De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Organisaties huidige trainees

Waterschap Scheldestromen

Voor laaggelegen delta's wereldwijd is Zeeland een voorbeeld van robuust, adaptief, innovatief en toekomstig waterbeheer. En dat willen we graag zo houden.
Waterschap Scheldstromen is verantwoordelijk voor waterschapstaken binnen Zeeland. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water voor 350.000 Zeeuwen. Jij binnenkort ook?

Orvion

Orvion is een jong biotechnologie bedrijf, opgericht in 2013 en gevestigd in Stolwijk.

Orvion werkt met de kracht van de natuur: Let nature do the job is het motto.

De natuur is voorbeeld en inspiratiebron. Vooral de wereld van micro-organismen waar we nog maar weinig vanaf weten. De missie van Orvon is biologische oplossingen bedenken voor waterzuiveringen, waterkwaliteit, bodemsanering en hergebruik van afvalstoffen . Zo dragen we onze steen bij aan een schone, duurzame en veilige wereld. Orvion heeft een gespecialiseerd laboratorium (o.a. met DNA-technieken, bacteriekweken en afbraaktesten) en we ontwikkelen zelf Bio-IT tools.

Waterschap Vechtstromen

Sinds 2017 doet Waterschap Vechstromen mee aan het Nationaal Watertraineeship. Dit waterschap in het oosten van Nederland zorgt onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is het waterschap ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer.

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam doet mee aan het Nationaal Watertraineeship in de persoon van PhD'er Ellen Minkman. Ze kijkt hier naar het verspreiden van het Nederlandse deltabeleid in andere landen en het proces van kennisuitwisseling en leren daarin.

Gemeente Breda

Gemeente Breda heeft sinds najaar 2018 Stedelijk Watertrainee Amber in dienst.

Gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer heeft sinds najaar 2018 Stedelijk Watertrainee Zoë Koelma in dienst.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Sinds 2018 zijn er twee trainees werkzaam bij Rijkswaterstaat: Dagmar en Wesley.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland - gevestigd in Leiden - zorgt voor droge voeten en schoon water in het gebied van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Dit gebied, dat grenst aan de Noordzee, telt 1,3 miljoen inwoners en veel economische bedrijvigheid, waaronder de luchthaven Schiphol en belangrijke land- en tuinbouwgebieden als Aalsmeer, Boskoop en de Duin- en Bollenstreek. De klimaatverandering heeft gevolgen voor het wonen, werken en recreëren in dit gebied onder zeeniveau. Rijnland zet zich in om dit laaggelegen deel van west Nederland droog en leefbaar te houden. Dit doet Rijnland niet alleen, maar samen met provincies, gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties, recreatieschappen, inwoners en agrariërs.

In oktober 2018 zijn er negen trainees aangesloten vanuit Rijnland.

Waterproef

Waterproef verzorgt vanuit Edam de laboratoriumactiviteiten voor Waternet (uitvoerende instantie van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam), het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aantal externe partijen. Waterproef voert daarbij de volgende werkzaamheden uit: het bemonsteren en analyseren van oppervlaktewater, waterbodem, grondwater, afvalwater, waterbodem, grond en (zuiverings) slib. Waterproef verricht tevens veel veldwerk, zoals de inventarisatie van planten en dieren en het onderzoek naar de kwaliteit van het zwemwater voor openluchtrecreatie.

Gemeente Westland

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. De gemeente is op 1 januari 2004 ontstaan door de gemeentelijke herindeling Westland waarbij de gemeenten De Lier, 's-Gravenzande (inclusief Heenweg), Monster (met de kernen Poeldijk en Ter Heijde), Naaldwijk (met de kernen Honselersdijk en Maasdijk) en Wateringen (inclusief Kwintsheul) werden samengevoegd. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor.

Bij de gemeente Westland werken ongeveer 850 mensen. De gemeente is actief binnen het Nationaal Watertraineeship sinds 2012. Inmiddels alumnitrainee Inge is de Water coördinator van de gemeente en vooral verantwoordelijk voor diverse samenwerkingen op het gebied van water. Ondertussen werkt trainee Tiemen hier ook sinds 2017.

Acacia Water

Acacia Water is niet alleen actief binnen het traineeship door hun twee trainees (sinds april 2014), maar directeur Arjen de Vries zorgt ook voor de kwaliteitsbewaking binnen de advies commissie. Als klein adviesbureau op het gebied van grondwater heeft deelname aan het NWT een grote en positieve inpact op de organisatie.

> lees meer

Aveco de Bondt

Aveco de Bondt heeft binnen de business Unit Water sinds april 2016 meerdere trainees die deelnemen aan het NWT in dienst (gehad). Aveco de Bondt is een ingenieursbedrijf dat zich richt op het gebied van water en waterveiligheid, bouw, ruimte & milieu en infrastructuuur.

> lees meer

Brabant Water

Brabant Water heeft de afgelopen jaren verschillende trainees een plek geboden. Op dit moment werken er meerdere trainees bij Brabant Water.

> lees meer

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

Sinds oktober 2014 deed het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden mee aan het NWT in de vorm van (ondertussen alumni)trainees Peter en Arnoud. Op dit moment zijn Chris en Saskia trainee bij HDSR.

> lees meer

Dunea

Dunea is vanaf onze tweede traineegroep actief deelnemer aan het NWT. Op dit moment kun je trainee Willem tegen komen binnen Dunea. De trainees bij Dunea zitten bij diverse afdelingen en houden zich bezig met onder andere assetmanagement, leidingen en hydrologische modellen.

> lees meer

Gemeente Barneveld

De Gemeente Barneveld is actief binnen het Nationaal Watertraineeship sinds 2014. Trainee Douwe werkt aan diverse waterprojecten binnen de gemeente. Vooral de samenwerking met andere organisaties in de watersector biedt meerwaarde voor de gemeente.

Afgelopen winter heeft een groep trainees voor de gemeente Barneveld een traineeproject uitgevoerd naar de mogelijkheden van afkoppeling van recreatiegebied Kieftveen.

> lees meer

Hoogheemraadschap Delfland

Delfland is een van de waterschappen van Nederland. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar.

Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.

De drie kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken. Delfland voert zijn taken daarom uit rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streeft Delfland naar samenwerking met andere overheden en instanties.

Hemels Advies

Hemels Advies is een adviesbureau voor het begeleiden van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven binnen en buiten de watersector in hun zoektocht naar vernieuwing en verduurzaming van de leefomgeving en het waterbeheer.

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Wat doet het HHNK? Elke dag werken zij aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Dit doen ze in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier.

> lees meer

Unie van Waterschappen

Martijn

De Unie van Waterschappen ondersteund het Nationaal Watertraineeship niet alleen door het aanbieden van traineewerkplekken, maar vice-voorzitter van het bestuurd van de UvW, Gerard Doornbos, is ook ambassadeur van het programma. Voor de Unie staat het belang van samenwerking in de watersector voorop en bieden daarom graag jong talent een kans de sector te leren kennen.

> lees meer

VINU

VINU is een adviesbureau voor project- en procesmanagment in de ruimtelijke sector. Wij worden warm van complexe ruimtelijke vraagstukken die er toe doen. Wij leveren projectmanagement en advies aan (semi-)overheden. Met onze resultaatgerichte VINU-aanpak trekken wij projecten écht van de grond. Zo versterken wij de kracht van onze economie en de kwaliteit van onze leefomgeving. Naast water, houdt VINU zich bezig met de thema's: mobiliteit, infrastructuur, openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, vastgoed, energie en grondstoffen. VINU is sinds eind 2017 actief binnen het Nationaal Watertraineeship. Trainee Sylvia en inmiddels alumnitrainee Jessica zijn werkzaam bij VINU.

Vewin

Vewin staat voluit voor Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. Vewin behartigt de belangen van haar leden, de tien Nederlandse waterbedrijven, in Den Haag en Brussel. Het gaat hierbij voornamelijk om wet- en regelgeving, maar ook voorstellen en ideeën met betrekking tot de watervoorziening.

Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen doet sinds april 2014 mee aan het Nationaal Watertraineeship. Natasja, Lars en Andrej hebben tijdens (een groot deel van) hun traineeship binnen het Waterbedrijf Groningen gewerkt. Het Waterbedrijf Groningen ziet veel voordeel in het laten samenwerken van Young Professionals door de waterketen voor nieuwe kennis en frisse ideeen. Daarom stellen ze traineewerkplekken beschikbaar.

> lees meer

Waternet

Waternet is sinds 2014 actief aangesloten bij het Nationaal Watertraineeship en heeft op dit moment maar liefst vier trainees aan de slag. Waternet is aantrekkelijk als organisatie voor de trainees omdat zij zich richten op de hele watercyslus. Een plek die open staat voor innovatieve projecten en verjonging.

> lees meer

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas heeft meerdere trainees een plek geboden. Waterschap Aa en Maas werk 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is uw veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen.

Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn.

Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden.
Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen.

Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel doet al vanaf het begin van het NWT mee met het traineeship. Zo hebben de afgelopen 5 jaar al 4 trainees hun traineeship binnen De Dommel gerealiseerd. Het Waterschap hecht veel waarde aan opleiding en persoonlijke ontwikkeling, zij steunen het NWT dan ook door lid te zijn van de Advies Commissie.

> lees meer

Waterschap Drentse Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta is een enthousiaste deelnemer van het traineeship. Op dit moment werken er maar liefst vier trainees: Bas, Merel, Marieke en Rik. Ook alumni Judith, David-Jan en Peter startten hier als trainee. Starters met specifieke technische kennis en een frisse blik binden aan de projecten van het waterschap is de belangrijkste reden om mee te doen met het NWT.

> lees meer

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe doet mee aan het Nationaal Watertraineeship sinds 2015. Trainee Sanne en Quido zijn hier op dit moment werkzaam.

> lees meer

Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg is sinds 2013 deelnemer aan het Nationaal Watertraineeship. Er werken nog twee alumni trainee bij WBL en een huidige trainee, Daan.

> lees meer