De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg

Rogier, Nienke Arjen  Sam

Waterschap Limburg is deelnemer aan het traineeship sinds april 2015. Er zijn toen direct drie trainees van start gegaan. Met name ter ondersteuning van de werkzaamheden die ontstaan door het Delta Programma/Hoogwater Beschermingsprogramma.

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat doen we met ruim 300 medewerkers. Ons beleid wordt bepaald door een gekozen bestuur. De bestuursleden behartigen belangen van de inwoners, bedrijven en natuur in ons werkgebied.

Wij zorgen voor het water in uw omgeving, zodat u veilig kunt wonen, recreëren en ondernemen.

  • We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om wateroverlast tegen te gaan.
  • We leggen dijken aan en onderhouden ze. We richten beken robuust in, leggen regenwaterbuffers en vispassages aan en regelen het waterpeil om te zorgen voor voldoende, schoon en natuurlijk water.
  • We zuiveren afvalwater van huishoudens en bedrijven.
  • We monitoren de waterkwaliteit in onze beken en nemen diverse maatregelen om te zorgen voor natuurlijk schoon water. We handhaven de regels rondom water en verlenen vergunningen voor activiteiten die plaatsvinden in, op of langs onze wateren en dijken.

Royal HaskoningDHVoverzichtWaterschap Rivierenlan...