De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Partners

A en O Fonds Waterschappen

Samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Waterschappen

Adviescommissie Water

Adviescommissie ten behoeve van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

ENVAQUA

ENVAQUA verbindt Nederlandse technologiebedrijven die een toekomstbestendige, circulaire economie realiseren en is hiervoor het aanspreekpunt voor vragen en uitdagingen van belanghebbenden. ENVAQUA draagt positief bij aan de vergroting van de verdienkracht en exportkansen van haar leden en werkt samen met haar partners aan bevordering van innovatie en kennisontwikkeling. ENVAQUA is het platform voor innovatieve, integrale technologische oplossingen voor een toekomstbestendige circulaire economie. Als Nederlandse brancheorganisatie voor leveranciers en producenten van milieu- en watertechnologie vertegenwoordigt ENVAQUA 115 toonaangevende lidbedrijven die wereldwijd actief zijn met een gezamenlijke omzet van EUR 4,2 miljard en 20.000 FTE.

De Waterkennisbank

De Waterkennisbank biedt dankzij nieuwe media laagdrempelig toegang tot personen met de juiste kennis en ervaring in de watersector. De website biedt een database met professionals op specifieke kennisgebieden, maar ook artikelen, presentaties enzovoort. Daarnaast koppelen zij young professionals aan experts als buddies.

Koninklijk Nederlands Waternetwerk

Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in Nederland. KNW beschikt over een uitgebreid netwerk van bijna 4.000 professionals uit alle takken van de watersector.

Ze streven naar meer verbinding tussen praktijk en theorie, tussen werkvloer en management, beleid en uitvoering, tussen nationaal en internationaal en tussen jong en oud. Ze willen met hun activiteiten meer jongeren aantrekken en de versnippering en vergrijzing in de watersector tegengaan.

Stichting RIONED

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. In RIONED participeren alle professioneel betrokken partijen: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen.
De belangrijkste taak van Stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld. Dit doet RIONED door onderzoek, het bundelen van bestaande kennis en het op vele manieren informeren en bij elkaar brengen van professionals.

Topsector Water & Maritiem

Samenwerking van de overheid, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen om de Nederlandse watersector nationaal en internationaal te blijven stimuleren.

Wateruitdagingen oplossen om de wereld welvaart te verhogen, dat is waar Topsector Water & Maritiem aan werkt. Door sterke verstedelijking, groei van de wereldbevolking en klimaatveranderingen groeit continu de wereldwijde waterproblematiek. Nederland is sterk in het vinden van innovatieve en duurzame oplossingen voor vraagstukken in de deelsectoren Water-, Delta- en Maritieme technologie. Nederlanders hebben een onlosmakelijke verbinding met water. De wereld weet dit en dat geeft een voorsprong om onze sterke handelspositie uit te bouwen. Deze toppositie is niet vanzelfdsprekend en Topsector heeft als doel om deze positie te behouden.

Unie van Waterschappen

Landelijke koepelorganisatie van de waterschappen in Nederland.