De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Afkoppelen hemelwater van vuilwaterriool Kieftveen

Project Gemeente Barneveld groepsfoto NWT9

Gemeente Barneveld

Het doel van het project was het opstellen van een uitvraag waarin de gemeente geheel werd ontzien bij het oplossen van de klachten omtrent wateroverlast in het recreatiegebied Kieftveen.

Bij de gemeente Barneveld zijn in het verleden klachten omtrent wateroverlast binnengekomen afkomstig uit het Kieftveen. Het Kieftveen is een gebied waar voornamelijk verblijfsrecreatie aanwezig is. Om het van de verblijfsrecreatie afkomstige afvalwater te kunnen verwerken is in de jaren '70 een vuilwaterriool aangelegd die dit vuilwater transporteert naar de rioolwaterzuivering.

In de afgelopen decennia hebben de recreatieterreinen een metamorfose ondergaan. Het verhard oppervlak is toegenomen. Dit komt doordat veel kampeerterreinen inmiddels zijn veranderd in terreinen met vakantiehuisjes.

Vermoed werd dat door deze ontwikkeling er door het vuilwaterriool niet alleen meer vuilwater werd afgevoerd, maar ook schoon hemelwater. Dit zou de oorzaak kunnen zijn voor wateroverlast.

Aan de traineegroep is gevraagd om uit te zoeken in welke mate er hemelwater wordt afgevoerd via het vuilwaterriool en hoe dit hemelwater van het vuilwaterriool kan worden afgekoppeld. Als eindproduct is gevraagd een uitvraag op te stellen waarbij de gemeente volledig wordt ontzien bij het afkoppelen van het hemelwater en het oplossen van de klachten omtrent wateroverlast in het Kieftveen.

Resultaten

Gedurende de 11 projectdagen hebben de trainees een uitgebreide gebiedsinventarisatie uitgevoerd door onder andere meerdere keren op veldbezoek te gaan. Daarnaast is aandacht besteed aan beleid- & regelgeving omtrent het lozen van hemelwater op een vuilwaterriool, hoe communicatie richting bewoners moest plaatsvinden bij eventuele vervolgwerkzaamheden, inventarisatie en analyse van bekende klachten uitgevoerd en is er een analyse gedaan om te bepalen hoeveel m2 verhard oppervlak waarschijnlijk aangesloten is op de vuilwaterriolering.

Tijdens de werkzaamheden kwam aan het licht dat minder verhard oppervlak op dit moment is aangesloten op de vuilwaterriolering dan gedacht. Op veel plekken is op een gekunstelde manier afgekoppeld. Hoogstwaarschijnlijk hebben de bewoners in de afgelopen jaren zelf maatregelen getroffen tegen overlast.

Ondanks dat bleek er nog wel hemelwater te worden afgevoerd via het vuilwaterriool. Dit is gebleken uit de verpompte debieten bij het rioolgemaal. De dagen waarop pieken aanwezig waren in de hoeveelheden verpompt water kwamen overeen met dagen waarop het regende.

Doordat uit de gebiedsinventarisatie bleek dat een groot gedeelte van het verhard oppervlak niet (meer) op het vuilwaterriool bleek aangesloten. Heeft de traineegroep een uitvraag opgesteld waarin een advies wordt gevraagd over hoe de laatste m2's afgekoppeld kunnen worden en wat hierin big-wins zijn. Dit omdat een oplossing voor de problemen mogelijk makkelijker is dan aanvankelijk gedacht. Op basis van de uitkomsten hiervan kan de gemeente bepalen of het wel of niet in de hand nemen van een externe partij om dit te realiseren noodzakelijk is.

Update 2017

De restopgave is omgezet in regulier werk en is onderdeel van geplande activiteiten. Dit had eerst een wat lagere prioriteit, maar nu komt het weer in een versnelling. Oud-trainee Douwe heeft dit nu op zijn werklijst staan.

Trainees

Jan Snel, Ariet Kieskamp, Minke van Rossem, Peter Smorenburg, Lars Visser, Sander Versluis & Douwe Terpstra.

Dit project is uitgevoerd januari - april 2015. Voor meer informatie/ rapport van het project: dit kan worden opgevraagd.


Drinkwater ontharden b...overzichtBusiness Case Ondergro...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.