De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Business Case Ondergrondse Zoetwaterberging

Project Acacia Water ondergrondse zoetwaterberging

Acacia Water

Het doel van de ‘Business Case Ondergrondse Waterberging' is het verkrijgen van inzicht in de motieven en randvoorwaarden die door een agrariër worden gesteld als hij investeert in ondergrondse opslag van zoetwater op perceelniveau.

Om deze randvoorwaarden inzichtelijk te maken is gekozen voor een multidisciplinaire aanpak. Vaak wordt de zoetwaterproblematiek aangevlogen vanuit een technische invalshoek, het risico hiervan is een investerings- beslissing die onderbouwd wordt met eenzijdige argumenten. In deze business case wordt dit risico ondervangen door binnen de multidisciplinaire aanpak meerdere inhoudelijke ‘pijlers' naast de techniek te zetten. Deze inhoudelijk pijlers zijn de institutionele randvoorwaarden, de randvoorwoorden voor de agrariërs, de economische randvoorwaarden en de financierings-instrumenten. De losse inhoudelijke componenten worden eerst onafhankelijke en daarna integraal benaderd zodat een dekkend inzicht ontstaat wat betreft de investerings-beslissing van de agrariër.

De agrariërs

De belangrijkste conclusie die te trekken is over de randvoorwaarden om te investeren is dat het moet bijdragen aan stabiele ontwikkeling van de bedrijfsvoering en daarmee behoudt van marktpositie. Om dit te realiseren moet de investering bijdragen aan efficiëntie en duurzaam van aard zijn. Een belangrijk punt van aandacht is dat de investering niet autonoom tot directe winst hoeft te leiden.

De institutionele verantwoordelijkheden

Ondergrondse zoetwateropslag op perceelnvieau is naast bedrijfseconomische randvoorwaarden ook afhankelijk van de institutionele verantwoordelijkheden. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen overheid en agrariër voor de aanvoer van zoetwater is een belangrijke rand-voorwaarde van de investerings-beslissing. De betrokkenheid van veel partijen bij het beheer van oppervlakte- en grondwater leidt tot onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden. Duidelijkheid in de rolverdeling vergroot het gemak in toepassing van ondergrondse waterberging voor de agrariër en heeft hiermee invloed op de investeringsbeslissing.

Financieringsinstrumenten

Om de investering in ondergrondse opslag te kunnen financieren heeft de agrariër toegang tot publieke en private financiering. Een interessante private financiering is de ‘Groen Financiering' die in de vorm van een zakelijke lening kan worden aangevraagd bij de bank. De Groen Financiering wordt toegekend aan investeringen die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling en hebben het voordeel van een rentekorting. Als de agrariër niet uitkomt met betrekking tot kosten en baten kan hij aanspraak maken op publieke financieringen zoals bv. het Plattelands Ontwikkeling Programma 3 (POP3). Voor het aanvragen van dergelijke subsidies is een goede samenwerking met de waterschappen en overheden van belang.

Conclusie

De business case heeft in conclusie geleid tot een verhelderend inzicht in de randvoorwaarden die rond een investeringsbeslissing gesteld kunnen worden en de uitdagingen die nog te wachten staan tijdens de marktimplementatie van ondergrondse zoetwateropslag.

Trainees

Chamo Bijlmakers, Inge Muhlig, Judith Muis, Tine te Winkel en Jan Jetze Zandstra.

Dit project is uitgevoerd januari - april 2015. Voor meer informatie/ raport van het project kan deze worden opgevraagd.


Afkoppelen hemelwater ...overzichtWaterschap als mestwer...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.