De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Wind en zonne-energie op RWZI terreinen

Project Brabantse Delta wind en zonne energie RWZI

Waterschap Brabantse Delta

Rondom rioolzuiveringen staan momenteel veel terreinen leeg. Tijdens dit project is gekeken naar hoe deze terreinen ingezet kunnen worden voor het opwekken van duurzame energie.

Waterschap Brabantse Delta heeft veel leegstaande terreinen rondom rioolwaterzuiveringen. Deze terreinen hebben op dit moment geen functie. Een functie die ze zouden kunnen krijgen is het opwekken van duurzame energie.

Het projectteam heeft uitgezocht wat de beste optie is om dit aan te pakken. Hiervoor zijn drie verschillende mogelijkheden vergeleken:
(1) de terreinen geen functie geven,
(2) de terreinen verpachten aan derde (energiemaatschappij of een burgercoöperatie) en
(3) zelf investeren in duurzame energie.

Aan de hand van de bedrijfswaarde van het waterschap zijn de opties geanalyseerd.
(1)Handhaving van de huidige situatie voor WBD geen risico's met zich mee brengt, maar geen inkomsten genereert en niet bijdraagt aan compliance, imago, milieu en continuïteit
(2)Verpachten van leegstaand RWZI-terrein voor WBD inkomsten genereert, geen risico's met zich mee brengt, bijdraagt aan compliance, imago, milieu en continuïteit. Daarbij geeft het verpachten aan burgercoöperaties een extra positief effect op imago en continuïteit, ten opzichte van het verpachten aan een grote energiemaatschappij.
(3)Investeren in duurzame energie door WBD inkomsten genereert, een positief effect heeft op imago en milieu en een extra positief effect heeft op compliance (energiedoelstellingen). Anderzijds brengt deze optie financiële risico's met zich mee in het niet terugverdienen van de investering, en kan de huidige wet- en regelgeving een belemmering vormen in het voorbereidingstraject. Dit geeft een verhouding opbrengst/risico die investeren momenteel minder aantrekkelijk maakt dan verpachten.

Uit de analyse komt dat het verpachten van de grond aan een burgercoöperatie de beste optie is. Een aanbeveling is om de pachtinkomsten te stoppen in een duurzaamheidsfonds (Waterschap Brabantse Delta Duurzaamheidsfonds, WBDD-fonds). Met dit fonds kunnen duurzame energie projecten gestimuleerd/ondersteund worden. Het advies aan het waterschap is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Figuur project Brabantse Delta

Ons advies wordt nu meegenomen in een bestuursnota om de leegstaande terreinen te gaan gebruiken voor het opwekken van duurzame energie.

Update 2017

Een adviesbureau heeft eenzelfde onderzoek uitgevoerd en heeft de bevindingen van de trainees bevestigd. De uitkomsten van het traineeproject en het adviesbureau zijn verwerkt in het energietransitie plan. Dit plan is op 30 mei 2017 voorgelegd aan het bestuur.

Projectteam: Vivian van Nassou, Arjen Francke en Rob Sjoukes
Opdrachtgever: Henri Maas van waterschap Brabantse Delta

Dit project is uitgevoerd van juli-oktober 2015


Vergroening van de gel...overzichtDe Toekomst van diepin...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.