De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Heel Holland Zakt

Heel Holland Zakt - kindje met kinderfiets

Unie van Waterschappen

Sinds wij Nederlanders onze zompige veengronden in cultuur hebben genomen, voormalige meren en zeeën drooggelegd hebben ten behoeve van vruchtbare grond en begonnen zijn met de winning van delfstoffen daalt de bodem. In het huidige tempo (enkele centimeters per jaar in sommige gebieden) hebben we de bodem snel bereikt!

Bodemdaling is geen nieuw probleem, voor zover het als probleem ervaren wordt.

"Iets is pas een probleem als de betrokkenen dit als zodanig zien en ervaren"
-Pierre de Vries- Opdrachtgever Unie van Waterschappen

Wat echter wel opvalt, is dat het fenomeen bodemdaling steeds meer momentum aan het winnen is. Het vraagstuk wordt door het hele land steeds meer onder de aandacht gebracht. Hoewel er in theorie veel bekend is over bodemdaling zet dit in de praktijk geen aarde aan de dijk. Er ontbreekt een overzicht van de diversiteit in aanpak en beleid van het probleem. In dit groepsproject zijn we daarom aan de slag gegaan met de vraag hoe bodemdaling wordt ervaren door waterschappen en welke ondersteuning verwachten waterschappen in dit onderwerp van de Unie van Waterschappen.

Aanpak en resultaat

Met de Nationaal Watertraineeship-interview-tour, die begonnen is in het hoge noorden en langzaam naar het laagste puntje van Nederland is afgedaald (relatief gezien dan), hebben we de bodemdalingsproblematiek voor de verschillende waterschappen inzichtelijk gemaakt.

In ons project is gebleken dat minstens de helft van de Nederlandse waterschappen te maken heeft met bodemdaling. De verschillende waterschappen hebben ieder een eigen aanpak van bodemdaling. Dit komt mede doordat de drie typen bodemdaling, delfstofwinning, zetting van klei en oxidatie van veen, erg van elkaar verschillen in aard en omvang. Dit uit zich vooral in de keuzes die gemaakt worden voor het waterbeheer; peilen verlagen/ verhogen en de uitvoering van de peilbesluiten, maar ook in de samenwerking met andere stakeholders zoals provincie, gemeente, natuurorganisaties.

De meeste waterschappen hebben aangeven dat ondersteuning vanuit de Unie van Waterschappen gewenst is. Zij zouden graag ondersteuning willen op het gebied van samenwerken, scope en handelingsperspectief. Onder samenwerken wordt verstaan dat waterschappen onderling (en in de opgerichte themagroep bodemdaling) kennis- en ervaring uitwisselen. De waterschappen missen een gezamenlijk bepaalde definitie (scope) van bodemdaling; wat valt er wel en niet onder en welke afspraken/beleid wordt per waterschap opgesteld. Alle waterschappen hebben tot slot aangegeven dat zij graag op landelijk niveau (bij de diverse ministeries) aandacht willen vragen voor het onderwerp bodemdaling (het zogenoemde handelingsperspectief).

De ondersteuningsbehoefte die hierboven geschetst is, is aangeboden aan onze opdrachtgever. De uitkomsten van het rapport zullen in de volgende themagroep bodemdaling worden meegenomen en het rapport is aan de waterschappen toegestuurd. Het adviesrapport, presentatie, poster en animatie zijn hieronder te downloaden.

Groepssamenstelling

Freek van der Weele (HWBP)
Tessa de Ruyter (Provincie Zuid-Holland)
Manouk Los (Gemeente Rotterdam)
Vincent de Looij (Waterschap Noorderzijlvest)
Mandy van Kouwen (Unie van Waterschappen) - projectleider Heel Holland Zakt.

Opdrachtgever: Unie van Waterschappen, Pierre de Vries

Dit project werd uitgevoerd van juli - september 2016

Mandy had een mooie pitch om haar mede-trainees te overtuigen deel te nemen aan haar project.


De innovatie in de pra...overzichtSamen bouwen aan een d...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.