De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Hotspotanalyse nieuwe stoffen

Foto project WDODelta

Waterschap Drentse Overijsselse Delta

Vivian, Ariët, Jan Jetze en Judith hebben zich in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta gestort op ‘nieuwe stoffen'. Dat wil zeggen op: microverontreinigingen die niet (volledig) gereguleerd zijn en waarvan milieurisico's vaak onbekend zijn. Het betreft o.a. gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen, hormonen en microplastics.

Waterschappen moeten voorzorgmaatregelen nemen

Volgens het Waterbeheerplan 2016-2021 zijn de waterschappen, op basis van voorzorgsprincipe, ook verantwoordelijk voor dit soort stoffen. Zij moeten dreigende problemen en achteruitgang van de waterkwaliteit voorkomen. Omdat Waterschap Drents Overijsselse Delta eventuele (onderzoeks)maatregelen effectief wil kunnen toepassen, vroegen zij hun tijdelijke projectteam te onderzoeken waar in het eigen gebied zich de ‘hotspots' voor nieuwe stoffen bevinden.

Vragen over hotspots

De trainees gingen aan de slag met de volgende hoofd- en deelvragen:

Waar in het gebied van Drents Overijsselse Delta bevinden zich theoretisch gezien de hotspots m.b.t. toxische druk?

  1. Welke bronnen van nieuwe stoffen bevinden zich in het gebied, en welke nieuwe stoffen stoten ze uit?
  2. Wat is de relatie van de bronnen met het ontvangende water?
  3. Wat is/zijn de beste bioassay(s) en bemonsteringsstrategie(ën) om de ecologische effecten van nieuwe stoffen te meten?

Update 2017

Het project is een eerste aanzet geweest om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Een collega van Judith, werkzaam bij Waterschap Drents Overijsselse Delta, heeft het project opgepakt en de uitkomsten dienen als input voor het landelijke vraagstuk.

Projectteam

Het enthousiaste projectteam bestond uit:
- Vivian van Nassou (Waternet)
- Ariët Kieskamp (Unie van Bosgroepen)
- Jan Jetze Zandstra (Dunea)
- Judith Muis (WDO Delta)

Opdrachtgever

Waterschap Drentse Overijsselse Delta

Dit project is uitgevoerd tussen januari en april 2016.


Persoonlijk Leiderscha...overzichtWaterverhalen


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.