De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Innovatieculturen bij waterschappen/organisaties

 Ricky Boogert

Waterschap Hollandse Delta

Dit projectteam heeft intern bij waterschap Hollandse Delta de innovatiecultuur geanalyseerd om vervolgens op pad te gaan en in de keuken te kijken bij andere waterschappen en organisaties. Aan de hand van de interviews heeft het projectteam een advies kunnen geven richting waterschap Hollandse Delta over zij hun innovatiecultuur kunnen verbeteren:

Tijdens dit onderzoek zijn er verschillende manieren ontdekt hoe een innovatieprogramma kan worden ingebed bij een organisatie. Eén persoon kan een trekker zijn, er kan een speciale afdeling worden opgetuigd voor innovatie of innovatie kan een taak zijn bij verschillende afdelingen. De ideale oplossing hiervoor bestaat niet.  Echter, er zijn wel verschillende ingrediënten op het gebied van strategie, structuur en cultuur die het proces innovatie kan verbeteren.

Strategie

In het innovatieprogramma dient aan de voorkant te worden nagedacht hoe interne stakeholders (medewerkers, de directie e het bestuur) moeten worden ingezet in de innovatiecultuur.

Ten tweede dient het innovatieprogramma ervoor te zorgen dat men de samenwerking aangaat met de buitenwereld. Diverse overheden zijn bezig met innovatie, waardoor niet altijd hetzelfde wiel uitgevonden hoeft te worden. Verder dient er ook aanpak te worden bedacht hoe waterschap Hollandse Delta de markt wil gebruiken voor innovatie. De markt kan in een vroeg stadium benaderd worden om te innoveren. Ook kan het waterschap ook de samenwerking aangaan met kennisinstellingen zoals universiteiten, STOWA en KWR om te innoveren.

Tot slot dient in het innovatieprogramma nagedacht te worden over de invulling en takenpakket van het innovatieteam. Het innovatieteam kan zich intern bezighouden met het enthousiasmeren van medewerkers en het trekken van ideeën, maar ze kunnen ook lobbyen in Brussel, bij de markt of andere overheden.

Structuur

Om te kunnen innoveren dienen medewerkers de uren en vrijheid te krijgen. Dit zou onderdeel moeten zijn van hun takenpakket. Tevens is innoveren niet alleen leuke ideeën bedenken, maar is innoveren ook aan de voorkant nadenken welke behoeftes er zijn in de organisatie. Door te kijken naar bestaande problemen ontstaat er sneller eigenaarschap en draagvlak in de organisatie voor innovatie. De medewerker hoeft niet altijd met een oplossing te komen, maar kan hiervoor de markt inschakelen die gespecialiseerd is in bepaalde vraagstukken. Het innovatieprogramma dient ervoor te zorgen dat medewerkers gemotiveerd worden om te innoveren en dat medewerkers hiervoor ook de uren en vrijheid krijgen. Verder dient het programma ervoor te zorgen dat de grootste behoeftes van de organisatie inzichtelijk wordt gemaakt en dat de interne klant met de markt hiervoor oplossingen kan bedenken.

In het innovatieprogramma dient aan de voorkant te worden nagedacht over bepaalde risico’s bij innovaties. Hiervoor moet inzichtelijk gemaakt worden wat het doel van de innovatie is, wie de klant/beheerder is, welke kosten er ongeveer gemaakt kunnen worden en wat de impact in de toekomst is. Om te voorkomen dat innovatie op deze punten mislukt, zal innovatie met kleine stappen ondernomen moeten worden om de bovenstaande zaken te kunnen monitoren.  

Cultuur

Innovatie dient niet als iets los te worden gezien, maar als een hulpmiddel om de kerntaken van het waterschap te ondersteunen. Verder is innovatie niet het verbeteren van iets bestaands, maar bestaande dingen juist anders doen. Dit brengt risico’s met zich mee, want andere dingen doen zal gepaard gaan met fouten en mislukkingen. Het innovatieprogramma dient ervoor te zorgen dat innovatie gezien moet worden als onderdeel van de kerntaken, waarbij een medewerker bij een mislukking beschermd wordt door de organisatie. Hierdoor wordt risicomijdend gedrag door medewerkers voorkomen. Desalniettemin dient een mislukking vanuit het programma te worden geëvalueerd zodat nieuwe mislukkingen in de toekomst mogelijk kunnen worden voorkomen. Tot slot dient men te accepteren dat innovatie alle kanten op kan gaan, waardoor het project bijna altijd buiten de scope (geld, tijd, kwaliteit, capaciteit en vorm) komt.


Materialengebruik bij ...overzichtDunea: Aquathermie bet...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.