De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Is droogte eigenlijk wel een calamiteit?

Project Hoogheemraadschap Rijnland calamiteit van droogte

Hoogheemraadschap Rijnland

Esther Dieker, Duco Driessen, Joost Nelissen, Trude Rutgrink en Kris Spierings voerden dit project uit voor het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het doel van het project was: een advies uitbrengen over de voor Rijnland optimale organisatiestructuur om met droogte om te gaan.

In de eerste helft van 2011 heeft Nederland een zeer droge periode doorgemaakt. Bij Rijnland van leidde dit tot een opschaling naar de calamiteitenorganisatie, die ruim drie maanden duurde. Bij andere waterschappen was dit het ook geval. Een centrale vraag die uit de evaluaties van deze droogtecalamiteit naar voren komt, en die ook al rees tijdens de calamiteit, is hoe de calamiteit droogte binnen de organisatie te borgen. Een calamiteit wordt normaal gekenmerkt door dreiging, onzekerheid en met name urgentie. In het licht van de duur van de droogte, de voorspelbaarheid, het milde verloop en de beschikbare expertise in de reguliere organisatie is het een legitieme vraag of droogte wel aan deze voorwaarden voldoet. Het project van de trainees is ingegaan op de organisatorische kant; het omgaan met droogte binnen de Rijnlandse organisatie. Het wil de vraag beantwoorden of droogte organisatorisch al dan niet als calamiteit behandeld moet worden, en hoe droogte moeten worden ingepast in de Rijnlandse organisatie. Het streven was om voordat een eventuele nieuwe droogtecalamiteit plaatsvond, dus in het voorjaar, een antwoord te hebben op deze vragen. Dit is gelukt. Omdat tijdens het project een methode is ontwikkeld die bruikbaar is voor de hele waterkolom, heeft het ook positief bijgedragen aan het imago van Rijnland als een betrouwbare en kundige partner op het gebied van waterveiligheid.

Werkwijze

Het project is gestart met een Project Start Up: een brainstormsessie over onder meer doel, resultaten en afbakening. Hieruit zijn een projectcontract en planning voortgekomen. Daarna zijn deze activiteiten verricht om het doel te bereiken:

  • Interviews en een literatuuronderzoek naar de bestaande Rijnlandse calamiteitenorganisatie droogte, haar functioneren en relevante wetgeving
  • Bepalen van mogelijke organisatiestructuren en criteria om deze te scoren
  • Uitwerken van een methode om criteria en organisatiestructuren tegen elkaar af te wegen: een matrix plus gebruiksaanwijzing
  • Workshop met experts uit de waterkolom om de criteria te testen, tot een weging tussen de criteria te komen en om hen de matrix in te laten vullen
  • Matrix laten invullen door Rijnlanders met een rol in de calamiteitenorganisatie rondom droogte en invulling door het projectteam
  • Opbrengst workshop en invulronde bijeen brengen, analyseren en advies uit brengen over de optimale organisatiestructuur voor Rijnland om het optreden van droogte efficiënt en effectief te kunnen borgen

Resultaten

Tussentijds en aan het einde van het project zijn de resultaten gepresenteerd aan de Rijnlandse calamiteitenorganisatie, aan het landelijk overleg calamiteitencoördinatoren en aan geïnteresseerden uit de hele watersector.

Het volgende is opgeleverd aan het Hoogheemraadschap van Rijnland:

  • Een onderbouwd advies op maat voor de optimale organisatiestructuur om met droogte om te gaan
  • Een methode en gebruikshandleiding om deze optimale organisatiestructuur te bepalen die ook bruikbaar is voor andere partijen uit de waterkolom, die tevens inzicht geeft in heersende opvattingen en argumenten

Het onderzoeksrapport waarin de ontwikkelde methode wordt toegelicht, is positief ontvangen, door Rijnland en de overige partijen in de waterkolom. Het advies wordt binnen de Rijnlandse calamiteitenorganisatie verder uitgewerkt.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Esther Dieker, Duco Driessen, Joost Nelissen, Trude Rutgrink en Kris Spierings

Dit project is uitgevoerd bij Hoogheemraadschap Rijnland juli-oktober 2012


Internationale profile...overzichtOntwikkelen monitoring...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.