De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Kazernekwartier Venlo

Oude fortmuur Kazernekwartier Venlo

Waterschap Peel en Maasvallei

Koppeling waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling
Traineeproject uitgevoerd onder het grotere project binnen het Deltaprogramma dat heet ‘Koploper Maas Venlo'.

In 2006 heeft de gemeente Venlo de gronden van het Kazernekwartier gekocht met als doel het gebied te ontwikkelen en zichtbaar onderdeel uit te laten maken van de stad. Er zijn namelijk drie natuurlijke aanleidingen in het landschap voor een nieuwe inrichting van het gebied.

Militaire historie

Het is in militair opzicht een strategisch gelegen terrein (±22 ha) aan de westoever van de Maas, tegenover het historisch centrum van Venlo, en heeft daardoor een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Venlo. Het oude fort Sint-Michiel is onder het maaiveld nog in tact, en een aantal muren zijn recent uitgegraven. Deels op de oude fortmuren is begin 20e eeuw de Frederik Hendrikkazerne gebouwd, die tot 1996 een militaire functie had.

Overstromingen

Door de ligging van het Kazernekwartier vlak langs de Maas is het terrein relatief kort geleden nog overstroomd, tijdens extreem hoogwater van de Maas in 1993. Door de aanwijzing van primaire keringen langs de Maas ligt het gebied sinds 2005 binnen de dijkring Blerick en geldt er een wettelijk beschermingsniveau. Dit heeft grote consequenties, omdat de hoogwaterbescherming sindsdien landelijk wordt aangestuurd. Dat gebeurt nu vanuit het Deelprogramma Rivieren met rivierverruiming, en via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) met dijkversterking. Waterschap Peel en Maasvallei is daarbij uitvoerende partij van de opgaven in het HWBP, gemeente Venlo is trekker van een aantal maatregelen die vallen onder het Deelprogramma Rivieren, via het Koploperproject Venlo. In het Koploperproject hebben betrokken partijen geconstateerd dat ruimtelijke ontwikkeling en beleving langs de Maas op gespannen voet staan met de aanleg van (hoge) waterkeringen, die mogelijk nodig zijn om aan de wettelijke veiligheidsnormen te voldoen.

Verbinding: ontsluiting en zichtlijnen

De nu aanwezige betonnen constructie vormt een duidelijke afscheiding van de Maas, die ten koste gaat van beleving en recreatiemogelijkheden. Binnen het koploperproject Maas Venlo wordt daarom ingezet op multifunctionele keringen ingepast in het landschap, en daarnaast op rivierverruiming (waterstandsverlaging), zodat mogelijk minder hoge waterkerende constructies nodig zijn in de toekomst. Zo worden zichtlijnen er naar en over de Maas behouden, en wordt het Kazernekwartier een zichtbare locatie in de binnenstad van Venlo. Daarnaast mag de aanwezige Venrayse weg eruit gehaald worden, zodat er ruimte komt voor de inpassing van waterveiligheid en recreatie. Een nieuwe, passende ontsluiting van het gebied komt er voor in de plaats.

Keermuur Kazerne VenloHet NWT-projectteam geeft in dit project ideeën voor een nieuwe integrale inrichting van het Kazernekwartier, die aansluiten op de visie binnen het Koploperproject Venlo. Hierin staan drie scenario's centraal: "Waterstad", "Balkon op de Maas" en "Maaspark".
Binnen die ideeën vormen vier typen oplossingsrichtingen de kern:
I.inpassing van waterkeringen, in de contouren van het Fort Sint-Michiel
II.aanleg van beweegbare keringen, die niet permanent zichtbaar zijn.
III.fortmuren als waterkering
IV.toepassen van meerlaagsveiligheid

Projectteam

Ons enthousiaste projectteam bestond uit:
- Floor van der Heijden (Unie van Waterschappen en HHNK)
- Douwe Terpstra (Gemeente Barneveld)
- Jasper Hermeling (Gemeente Boxtel en Waterschap de Dommel)
- Arjen Francke (Waterschap Peel en Maasvallei)

Opdrachtgever:

Koploper Maas Venlo binnen het Deltaprogramma.

Dit project is uitgevoerd januari - april 2016


MVO bij Waterbedrijf G...overzichtPersoonlijk Leiderscha...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.