De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Materialengebruik bij projectmanagementbureau Delfland

 Project materialgebruik Delfland

Hoogheemraadschap Delfland

Lisanne Drost, Gianni van Leeuwen, Zoë Koelma, Sylvia van Oevelen en Sarita Mateboer voerden dit project uit voor het Hoogheemraadschap van Delfland. Het doel van het project was: Een tool te ontwikkelen om het materialengebruik bij Delfland voortaan bij te houden. 

Delfland heeft als doel om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en streeft naar 100% circulair in 2050. Dit betekent dat enkel gebruik wordt gemaakt van duurzame en hernieuwbare grondstofbronnen. Met het oog op deze doelstelling is programmateam Duurzaam Circulair van Delfland op zoek naar informatie op basis waarvan zij Delfland kunnen verduurzamen. In Nederland worden grondstoffen grotendeels gebruikt voor bouwdoeleinden. Bij het winnen en produceren van grondstoffen voor bouwmaterialen wordt veel energie gebruikt, dit draagt bij aan de milieubelasting en klimaatverandering. Gegeven dit feit is het duidelijk dat het als Delfland zijnde goed is om in te zetten op het verminderen van het materiaalgebruik, om de gestelde duurzaamheidsdoelen te behalen.

Hoe kan een stuw of een gemaal duurzamer gebouwd worden en hoe zorgen we voor inzicht in de CO2-uitstoot die hierbij komt kijken? Om deze vragen te beantwoorden is er inzicht nodig in het materiaalgebruik bij de projecten van Delfland, om vervolgens te kunnen sturen op het gebruik van minder schaarse en toxische materialen en duurzamere alternatieven.

Resultaten

Gedurende 12 weken heeft een groep van trainees belangrijke inzichten opgedaan over het materiaalgebruik en hebben zij een materialendatabase ontwikkelt waarin een overzicht gegeven kan worden van de materialen die in de projecten die Delfland uitvoert gebruikt worden. Er is een systeem ontwikkeld waarbij de informatie over de materialen aan de voorkant aangeleverd wordt door de aannemers en verzameld wordt in de materialendatabase. Waarna de informatie binnen Delfland geanalyseerd kan worden. Op deze manier heeft Delfland inzicht in haar materiaalgebruik en kan er op bestuurlijk en strategisch niveau gestuurd worden op duurzamere keuzes, om zo uiteindelijk de gestelde duurzaamheidsdoelen te behalen.


overzichtInnovatieculturen bij ...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.