De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Interne risicodialoog gemeente Zeist

NWT project Gemeente Zeist: Interne risicodialoog

Gemeente Zeist

Vanwege de verwachte klimaatverandering moeten alle Nederlandse gemeenten een klimaatstresstest uitvoeren. Om vervolgens te komen tot concrete klimaatadaptieve maatregelen, moeten zij een interne risicodialoog voeren. Hoe dat in zijn werk gaat? Dat weet eigenlijk nog niemand. Bij gemeente Zeist zochten Annette Zwinderman en vier medetrainees van het Nationaal Watertraineeship een laagdrempelige manier om het gesprek te openen.

De gemeente Zeist heeft op verschillende manieren te maken met de klimaatverandering. Uit de klimaatstresstest kwam met name naar voren dat ook een groene gemeente als Zeist bij extreme neerslag te maken kan krijgen met wateroverlast. Daarnaast hebben hittestress en droogte invloed op de (openbare) ruimte. Hoe de gemeente met deze informatie aan de slag kan, is nog niet duidelijk. Annette: “We zijn al wel druk met mitigatie, bijvoorbeeld met het opwekken van duurzame energie, maar er wordt nog maar weinig integraal gedaan aan adaptatie. We hebben ook nog geen ambtenaar of afdeling die zich specifiek richt op klimaatadaptatie en een klimaatbestendig beleid."

Ook in haar eigen werk als trainee van het Nationaal Watertraineeship bij de gemeente Zeist heeft Annette te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Vanuit de afdeling beheer openbare ruimte houd ik me bezig met water en riolering”, vertelt ze. “Tijdens de piekbuien die steeds vaker voorkomen, komt de capaciteit van het riool onder druk te staan. We zullen maatregelen moeten treffen om wateroverlast of zelfs het overstorten van het riool te voorkomen.”

Behoefte aan concrete oplossingen

Het doel van de risicodialoog is om te komen tot concrete klimaatbestendige oplossingen in de leefomgeving. Omdat er (nog) geen vastgestelde werkwijze is voor zo’n dialoog, besloot de traineegroep het gesprek op een laagdrempelige manier te openen. Tijdens de eerste fase van het project introduceerden ze zichzelf en het project met berichten op intranet, met posters op het koffiezetapparaat, maar ook door mensen aan te spreken bij hun bureau. Annette: “We gingen letterlijk met koffie en koekjes bij ambtenaren langs om hen de resultaten van de klimaatstresstest te laten zien en het gesprek aan te gaan.”

Eigenaarschap binnen de hele organisatie

Om vervolgens meer klimaatbewustzijn te creëren, organiseerde de traineegroep drie klimaatateliers. Hieraan deden in totaal dertig ambtenaren van tien verschillende afdelingen mee. Zij werden gevraagd om hun werkzaamheden visueel te maken middels een tekening op een groot vel. Na een korte presentaties van over klimaatverandering, gaven zij op hetzelfde vel aan hoe zij vanuit hun baan konden bijdragen aan klimaatadaptatie. Annette: “Wat ons opviel is dat mensen hier best veel ideeën over hebben. Ook bij afdelingen die wijzelf niet direct gelinkt hadden aan klimaatadaptatie. Voorbeeldje: tijdens droge zomers hebben onze zandgebieden meer kans op bosbranden en Team Veilgheid gaf aan dat zij dit risico kunnen beperken door meer aandacht te geven aan de beplanting. Sommige bomen planten zijn namelijk brandbaarder dan andere. Team Openbare Ruimte realiseerde zich dat zij kunnen meedenken over goede routes voor de brandweer. Zo werd duidelijk dat klimaatadaptatie iets is dat organisatiebreed opgepakt kan en moet worden.”

Tools voor verdere dialoog

Doordat gaandeweg de kansen en knelpunten van klimaatadaptatie duidelijk begonnen te worden, werd ook steeds duidelijker hoe de gemeente de risicodialoog straks concreet verder kan vormgeven. Annette: “We hebben de gemeente hiervoor drie tools gegeven. Allereerst een infographic die de belangrijkste informatie bevat voor een gesprek over klimaatadaptatie. Daarnaast hebben we een Handreiking Opgaven Klimaatadaptatie’ geschreven met daarin de acties die nodig zijn om de Zeister risicodialoog te voeren. Op basis van informatie uit de klimaatateliers, hebben we ook tabellen gevoegd waarin voor een aantal afdelingen is omschreven hoe zij kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie. Ten derde hebben we een praatplaat gemaakt met daarin verschillende kansen, knelpunten, maatregelen en belanghebbenden voor de gemeente Zeist. Deze plaat kan worden gebruikt om het gesprek over klimaatadaptatie maatregelen te starten.”

Naar buiten

De gemeente kan zeker vooruit met de resultaten, zegt Annemarie Wolters, teammanager Beheer Openbare Ruimte, als begeleider van de groep: “Onze ‘waternimfen’ hebben met flair, enthousiasme en kennis gezorgd voor meer bewustwording binnen de gemeente Zeist. De kennis op het gebied van klimaatadaptatie is uitgebreid en er ligt een blauwdruk voor de dialoog. Nu de dialoog intern gevoerd is en de partners binnen de verschillende afdelingen gemeentebreed in beeld zijn, is onze volgende stap is om naar buiten te gaan. In gesprek met externe stakeholders.”


Verdygo goes OmanoverzichtEscaperoom


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.