De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Oplossingsrichtingen voor een reverse osmosis concentraatstroom

Project Evides oplossingen RO concentraat

Evides

Het doel van het project was om een beeld te krijgen van de opties die Evides Waterbedrijf heeft om op verantwoorde wijze een reverse osmosis concentraatsroom te verwerken, te behandelen of te lozen.

De aanleiding

Evides gaat de komende jaren de meerwaarde van geavanceerde zuiveringstechnologieën voor de
drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater onderzoeken. Dit gebeurt binnen het onderzoeksprogramma H2020 waarmee Evides op zoek gaat naar nieuwe technologieën die er voor zorgen dat klanten ook in de toekomst kunnen vertrouwen op voldoende (drink)water van goede kwaliteit. Eén van de onderzoekslijnen is reverse osmosis (RO) voor de verwijdering van organische microverontreinigingen. Daarbij is de verwachting dat een zuiveringslijn gebaseerd op RO zal bijdragen aan een verhoging van de biologische stabiliteit van het drinkwater. Een potentiële showstopper bij dit concept is het concentraat dat ontstaat bij RO-zuivering.

Resultaat

De opdracht voor de trainees behelsde een inventariserende studie naar de vraag op welke manier Evides het beste kan omgaan met de concentraatstroom bij gebruik van een RO-installatie op de
oppervlaktewaterproductielocaties Kralingen en Baanhoek. De trainees hebben zich verdiept in de RO-bedrijfsvoering, mogelijke opwerkings-technieken én oplossingsrichtingen.

Uit de studie is naar voren gekomen dat er op dit moment geen economisch rendabele dan wel in 2020 full-scale toepasbare technieken voor handen zijn om de concentraatstroom op een duurzame manier op te werken. Geadviseerd wordt om de samenwerking in de waterketen op te zoeken met waterschappen en gemeenten en zodoende de concentraatstroom te laten verwerken door een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Voornaamste drijfveer voor verdere samenwerking is om als watersector te streven naar de maatschappelijk laagste kosten voor de gemeenschap. Daarnaast biedt samenwerking in de waterketen de voordelen dat er slechts één in plaats van twee puntlozingen op het oppervlaktewater zijn, dat de concentraatstroom in de zuivering wordt verdund en dat een aantal nutriënten uit de concentraatstroom wordt verbruikt in de RWZI; deze worden daardoor niet meer geloosd op het oppervlaktewater.

Verantwoordelijkheid

Deze benadering draagt bij aan de verdere verbetering van het imago van Evides in vergelijking met het direct lozen op een oppervlaktewater. Evides dient de concentraatstroom, voordat die naar een RWZI wordt afgevoerd, te ontdoen van bijvoorbeeld organische microverontreinigingen. Aangezien Evides graag zo schoon mogelijk Maaswater wil innemen, zien we het ook als onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een zo schoon mogelijke concentraatstroom.

Daarnaast zijn een aantal out-of-the-box oplossingen bedacht. Deze zullen op een later moment door Evides worden uitgewerkt.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Jordi van Mook, Kyra Hu-a-ng, Daryl Lue en Natasja Fraters

Dit project is uitgevoerd bij Evides januari-april 2015


Verbinden van de Finan...overzichtDrinkwater ontharden b...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.