De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Ecologie Grote Wateren: Klimaatrobuustheid van twee maatregelen

Rijkswaterstaat

Martin, Robert, Bobby en Dagmar voerden dit project uit voor Rijkswaterstaat. Het doel van het project was om duidelijk te krijgen welke klimaateffecten invloed hebben op de Eems Dollard en Grevelingen en welk effect dat heeft op maatregelen vanuit Ecologie Grote Wateren.

In 2017 is er verkend wat nodig is om onze grote wateren weer veerkrachtig en gezond te maken. Daaruit is een pakket maatregelen gekomen die daarvoor moeten gaan zorgen. Dit zijn onder andere een doorlaat in de Brouwersdam in de Grevelingen en het buitendijks sedimenteren van slib in de Eems Dollard. Een van de vragen die echter bleef liggen is hoe klimaatverandering invloed heeft op de werkzaamheid van deze maatregelen. Een grote vraag die terug is gebracht tot de basis: welke effecten van klimaatverandering zijn er te verwachten in de Grevelingen en Eems Dollard en hoe passen de maatregelen hierin?

De trainees hebben dit project in elf vrijdagen uitgevoerd. Uitgangspunt was het in kaart brengen van de verwachtte klimaateffecten, verder kijkend dan zeespiegelstijging en droogte. Deze effecten werden vervolgens doorvertaald naar de twee gebieden. Tevens is gekeken naar welke effecten van invloed hebben op het behalen van de gestelde doelen van de maatregelen.

Resultaten

Er is duidelijk geworden dat er meer klimaateffecten te verwachten zijn dan alleen zeespiegelstijging en droogte. Ook verschilt het per systeem welke in meer of mindere mate zullen optreden. Wat ook bleek is dat systeemkennis hierbij erg belangrijk is en op een aantal vlakken nog wel uitgebreid kan worden. Daarbij is de noodzaak naar voren gekomen bij het ontwerpen van de maatregelen daadwerkelijk rekening te houden met klimaateffecten. Beide aspecten gaan ook door Rijkswaterstaat opgepakt worden binnen het Programma Ecologie Grote Wateren in een vervolgkennistraject.


Designthinking bij WDO...overzichtArchiSpel: het ontwikk...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.