De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Putmanagement: hoe richt je dat in?

Project WML putmanagement

WML

Joost Nelissen, Trude Rutgrink, Kris Spierings en Esther Dieker voerden dit project uit voor WML (Waterleidingmaatschappij Limburg). Het doel van het project was: putmanagement binnen WML optimaliseren.

De aanleiding

Bij WML wint water op 25 winplaatsen verspreid over de hele provincie Limburg. Dat gebeurt met putten die variëren in diepte van ongeveer 20 meter tot 300 meter. Om het water te kunnen blijven winnen is onderhoud aan deze putten nodig. Nu gebeurt het onderhoud vaak op ad-hoc basis en op basis van kennis van individuele medewerkers. De opdrachtgever wil hier meer structuur in zien en kijken waarop gestuurd kan worden.

Om te komen tot een advies over hoe de organisatie van WML het beheer en bedrijven van winputten in kan richten, zijn praktijk en de gewenste situatie (op basis van verschillende theoriën) met elkaar vergeleken. Doel daarbij is om een organisatiestructuur neer te zetten die onderbouwde keuzes kan maken, die zowel intern en extern kunnen worden uitgelegd en voor iedereen te begrijpen zijn. Om het advies te onderbouwen, wordt gebruik gemaakt van verschillende theorieën over bijvoorbeeld procesindicatoren en rollen en verantwoordelijkheden. Het is belangrijk te beseffen dat de theorie handvatten levert en geen absolute waarheden creëert: de theorie levert WML middelen om duidelijkheid te scheppen.

Werkwijze

Voor dit project is een vragenlijst opgesteld, die verstuurd is naar alle mensen die iets met de putten van WML te maken hebben om erachter te komen wat hun rol is. De vragenlijst is beantwoord door 34 mensen. De respons op deze vragenlijst geeft inzicht in de praktijk van putmanagement bij WML. Naast deze respons is gekeken naar:

  • het organogram van WML ;
  • de beschikbare documenten met informatie over visie, doelen en rollen van de afdelingen en hun verhouding tot elkaar;
  • de beschikbare documenten over het beheer & onderhoud van winputten bij WML.

Deze documenten geven weer hoe de WML-organisatie in theorie hoort te functioneren en welke keuzes er gemaakt worden op verschillende niveaus. Op basis van verschillende theorieën, de respons op de vragenlijst en de geraadpleegde documenten van WML heeft de projectgroep een beeld gevormd van de ideale situatie rond putmanagement. Dit beeld is tijdens een workshop getoetst met verschillende medewerkers van WML. Vervolgens hebben we met de uitkomsten van de workshop een advies opgesteld voor WML.

Resultaten

Het project heeft vier resultaten opgeleverd:

  • Een workshop waarin WML-ers een eerste stap hebben gezet naar het inrichten van putmanagement binnen hun organisatie.
  • Twee adviezen, deze zijn afzonderlijk te lezen:

o Rollen & verantwoordelijkheden: hierbij wordt gekeken naar een ideale organisatiestructuur voor putmanagement (wie levert input, wie neemt een beslissing etc.)
o Afwegingen: hierbij wordt gekeken naar welke informatie nodig is om een beslissing te nemen en hoe deze beslissing genomen kan worden.
Deze adviezen moeten uiteindelijk bij elkaar gebracht worden. Daarvoor zijn belangrijke keuzes nodig, die wij als projectteam niet kunnen maken, dit hebben we overgelaten aan WML.

  • Een aanbiedingsnotitie voor de opdrachtgever met alle relevante informatie over het doel, de randvoorwaarden en de werkwijze binnen het project.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Joost Nelissen, Trude Rutgrink, Kris Spierings en Esther Dieker

Opdrachtgever: Waterleidingmaatschappij Limburg

Dit project is uitgevoerd in juli-oktober 2013


Assetmanagement GMB: E...overzichtHet ontwikkelen van po...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.