De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Sturen met Water in de polder Spengen

Project Zuiderzeeland Oosterwold

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het westelijke deel van het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat voornamelijk uit veenweidegebied en heet te maken met bodemdaling. Het waterschap heeft de ambitie om de bodemdaling zo veel mogelijk te beperken, zonder dat de agrarische gebruiksfunctie van het gebied veranderd. De systeeminnovatie Sturen met Water kan daarbij helpen.

Bij Sturen met Water worden drainagebuizen onder de grondwaterstand in het perceel aangelegd die aangesloten worden op een centrale pompput aan de rand van het perceel. Door middel van een pomp is de grondwaterstand door de boer naar wens te beïnvloeden. Zo kan door het jaar heen gemiddeld een hogere grondwaterstand aangehouden worden, waarmee een beperking van de bodemdaling van ca. 50% gerealiseerd kan worden. Daarnaast kunnen boeren flexibeler omgaan met het gebruik van de percelen, betere gewasopbrengsten realiseren en de percelen langer beweiden.

Het waterschap wil in de polder Spengen samen met een aantal boeren een pilot uitvoeren met Sturen met water. In voorbereiding hierop moet onderzocht worden op welke plekken Sturen met Water het beste toegepast kan worden, welke effecten dit kan hebben op de omgeving en welke afspraken er tussen stakeholders gemaakt moeten worden.

Daarom gaan wij voor HDSR de volgende vragen onderzoeken:
Op welke manier is met behulp van de systeeminnovatie ‘Sturen met water' het grond- en oppervlaktewatersysteem van de polder Spengen te optimaliseren? Hoe wordt hierbij rekening gehouden met de verschillende belangen en doelstellingen van stakeholders in het gebied?

Projectteam en opdrachtgever

De trainees aan het project werken zijn:
Lars Visser (Waterbedrijf Groningen)
Peter Smorenburg (HDSR)
Minke van Rossem (GMB Civiel)
Floor Speet (Waternet)

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Dit project wordt nu uitgevoerd bij het waterschap en wordt op 1 april gespresenteerd.


Vermindering van rontg...overzichtEen overstromingsbeste...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.