De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Thermofiele slibvergisting: een optie voor Waterschapsbedrijf Limburg?

Project thermofiele slibvergisting Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg

Daryl Lue, Lindsey Schwidder, Elize van Reenen en Kristan Margry voerden dit project uit voor Waterschapsbedrijf Limburg. Het doel van het project was om te kijken als thermofiel vergisting een optie is voor WBL.

De aanleiding

Bij de RWZI in Susteren worden problemen geconstateerd met de slibgisting. De slibgistingstank kent problemen met zandafzetting en schuimvorming. Hierdoor vindt nu een by-pass van het secundair (spui-) slib plaats. Doordat niet al het slib vergist kan worden wordt er minder drogestof afgebroken. Dit brengt hoge kosten voor de slibeindverwerking met zich mee. Tevens wordt er minder biogas geproduceerd dan mogelijk is. Kortom, er wordt minder eigen energie opgewekt en respectievelijk meer energie ingekocht. Tevens is door het bypassen van de stroom van secundair slib, nutriëntenterugwinning (struviet) niet haalbaar.

Resultaat

Voor dit project werd door middel van interviews kennis en ervaring met thermofiele slibvergisting in binnen- en buitenland in beeld gebracht. De inventarisatie van de beschikbare kennis en ervaring is uitgevoerd aan de hand van een literatuurstudie van Nederlandse en internationale literatuur. Hiermee werden de belangrijkste voor - en nadelen van omschakeling van mesofiel naar thermofiel slibvergisting in beeld gebracht.

Uit de ervaringen van de pilots en van experts komt naar voren dat omschakeling van mesofiele naar thermofiele vergisting in het algemeen een haalbare optie is. De in de theorie aangegeven bezwaren blijken in de praktijk mee te vallen; thermofiele vergisting is stabieler dan verwacht, en ontwaterbaarheid is in de praktijk niet slechter. Als er voldoende buffer wordt ingebouwd in het proces door een verblijftijd van 18 dagen aan te houden, vormt ook stootbelasting over het algemeen geen probleem. Het is belangrijk om steeds goed te monitoren en te zorgen dat pH en temperatuur stabiel blijven. Hiermee, zeker in combinatie met terugwinning van P, is omschakeling van mesofiele naar thermofiele vergisting in het algemeen aan te bevelen.

Omschakeling naar thermofiele vergisting zonder technische aanpassingen is niet gewenst. Voor Susteren is omschakeling naar thermofiele vergisting haalbaar, met een terugverdientijd van 8.8 jaar. In de specifieke case van Susteren is het noodzakelijk om de huidige menging te vervangen door een mechanische mening. Dit ook vanuit energetische overwegingen en om schuimvormingproblemen te voorkomen.

Het vervangen van de WKK en aanpassingen aan isolatie bleken na analyse en onderzoek niet nodig te zijn. Wel zullen er waarschijnlijk technische aanpassingen aan de tank (kitvoegen) nodig zijn. We hebben deze aanpassingen dan ook meegenomen in onze business case.

Het eindproduct werd door middel van een PowerPoint presentatie aan de groep gepresenteerd.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Daryl Lue, Lindsey Schwidder, Elize van Reenen en Kristan Margry

Dit project is uitgevoerd bij Waterschapsbedrijf Limburg juli-oktober 2014


Waterschap als mestwer...overzichtWatersysteemanalyse Di...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.