De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

De Toekomst van diepinfiltratie herbeschouwd

Project Dunea Diepinfiltratie

Dunea

Dunea gebruikt meerdere soorten infiltratiemanieren in de Duinen. Freatische winningen (opp.water), diepe winningen en diepe terugwinningen(diepinfiltratie). Diepinfiltratie is duurder door een extra voorzuiveringstap en grondwaterbelasting. Daarom is de vraag aan de trainees is om inzichtelijk te maken welke alternatieven voor 4Mm3 diepinfiltratie er binnen Dunea bestaan en tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast is gevraagd om te kijken welke technieken daarbuiten nog interessant zijn, zgn. ‘out of the box' oplossingen.

Schema diepinfiltratieHet antwoord op deze vraag is onder andere afhankelijk van bestaande vergunningen, prognoses, het meerjareninvesteringsplan en natuurbehoud in de duinen.

De 4Mm3 komt voort uit de capaciteit van de diepinfiltratie Waalsdorp I. Kan Dunea 4Mm3 binnen en/of buiten haar eigen infrastructuur realiseren (met of zonder nieuwe technieken), zou Dunea het relatief dure proces van Waalsdorp I dan kunnen beëindigen?

Opbouw onderzoek

Er is eerst uitgezocht hoe de huidige situatie er uit ziet. Welke winningen zijn er en wat staat daar over in de vergunning? Is er nog ruimte voor uitbreiding in de vergunning? Dit zijn slechts 2 van de vele vragen die in dit project zijn beantwoord. Veel van deze informatie is verkregen door interviews te houden met medewerkers van Dunea.

Alle verkregen informatie is uitgewerkt als een kansrijk alternatief of als een kansarm alternatief. Voor al deze alternatieven is een aanbeveling gedaan aan Dunea.

Omdat er meerder alternatieven zijn worden er hier 4 toegelicht, 2 kansarme en 2 kansrijke. In de linker bovenhoek is een opsomming te vinden van alle kansrijke alternatieven.

Kansarme alternatieven

Voorbeelden
Een publiekscampagne om waterverbruik te doen dalen ziet men als een maatregel met voornamelijk lange termijneffecten. Niet geschikt om 4Mm3/j op te vangen.

Druk verlagen in het leidingnetwerk kan ervoor zorgen dat de watervraag gereduceerd wordt, echter in een aantal gebieden is de waterdruk in de huidige situatie al aan de lage kant. Daarnaast is een lagere waterdruk minder comfortabel voor de klant.

Kansrijke alternatievenKansrijke alternatieven

Voorbeelden
Het gebruik van HDDW (Horizontal Directional Drilled Wells) is een veelbelovende techniek omdat het weinig ruimte inneemt en wordt gezien als een oplossing die minder impact heeft op de natuurwaarden. Het is echter nog geen bewezen techniek.

De meest kansrijke maatregel voor het verhogen van het verhang tussen infiltratieplas en winningsput is het verlagen van de stijghoogte in de put. Dit zal zorgen voor een kortere verblijfstijd met mogelijke gevolgen voor de waterkwaliteit. Er moet onderzocht worden of een verkorting van de verblijfstijd acceptabel is en of de infiltratieplassen en/of winningsputten verplaatst. Een verkorting van de verblijfstijd heeft gevolgen voor de kwaliteit.

Conclusie

Waalsdorp 1 kan tot 2018 niet gesloten word i.v.m. renovatiewerkzaamheden van infiltratieplassen. Daarna moet Dunea actief aan de slag gaan met 1 of meerder alternatieven om de 4Mm3/j in de nabije en verre toekomst maatschappelijk verantwoord te winnen.

Projectteam en oprachtgever

Projectteam: Natasja Fraters, Jasper Luiten, Stan van den Bosch en Jan Jetze Zandstra.
Opdrachtgever: Dunea

Dit project is van juli-oktober 2015 uitgevoerd bij Dunea


Wind en zonne-energie ...overzichtHet energieneutraal wa...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.