De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Verbetervoorstel de legger en het beheerregister

Project Waterschap Aa en Maas legger en beheerregister

Waterschap Aa en Maas

Wing Hong Wong, Erwan Verkaart, Jan de Vries, Olav Lamme en Sander Post voerden dit project uit voor het Waterschap Aa en Maas. Het doel van het project was: het opstellen van een verbetervoorstel voor de legger en het beheerregister van Waterschap Aa en Maas.

De aanleiding

Waterschap Aa en Maas wil de legger en het beheerregister verbeteren om zo de werkzaamheden rondom de primaire keringen verder te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Bij verbeteringen van de legger en het beheerregister van de primaire waterkering streeft het waterschap er naar om over registers te beschikken die klaar zijn voor de toekomst. Hierbij moet er rekening gehouden worden dat de registers niet alleen moeten voldoen aan de minimale eisen. De registers moeten ook voldoen aan de wensen van de gebruikers en aansluiten op innovatieve ontwikkelingen.

Vanuit de afdeling Advies Waterbeheer vraagt Waterschap Aa en Maas projectgroep 3 van het Nationaal Water Traineeship om in 11 projectdagen een onderzoek te doen naar de toekomstige verbetering van de huidige legger- en beheerregisters van het waterschap.

De probleemstelling voor dit onderzoek is:
"De legger en beheerregisters van de primaire waterkering voldoen niet aan de wensen van een deel van de gebruikers".

Werkwijze

Het project is gestart met het opstellen van een projectplan en tijdsplanning. Vervolgens zijn de volgende activiteiten verricht om het doel te bereiken:

 • Om eerst de wensen van de gebruikers in kaart te brengen zijn er in verschillende afdelingen binnen Aa en Maas interviews gehouden.
 • Om duidelijk te krijgen in hoeverre de registers aan de wensen van de gebruikers voldoen wordt er een analyse op de registers uitgevoerd.
 • In het onderzoek wordt er ook een vergelijking gemaakt tussen de registers van Waterschap Aa en Maas en de registers van andere waterschappen.
 • Om meer te weten over de mogelijkheden van de innovatieve software DAM en de aansluiting van deze software op de registers van Waterschap Aa en Maas zijn er ook interviews gehouden bij kennisinstituut Deltares
 • Uit de voorgaande activiteiten volgen een aantal verbeteringen voor de registers. Om een beter beeld te krijgen van de praktische haalbaarheid van deze verbeteringen is er een sessie gehouden met experts op het gebied van de legger en het beheerregister. Met behulp van de discussies tussen de experts kan er bepaald worden welke verbeteringen snel en eenvoudig realiseerbaar zijn.

Resultaten

Aan het einde van het project is het resultaat gepresenteerd aan de opdrachtgever en geïnteresseerden uit de hele watersector. Het volgende is opgeleverd aan het Waterschap Aa en Maas:

 • Een gebruikersoverzicht van de legger en het beheerregister;
 • Een gebruikers wensenanalyse;
 • Een overzicht van de huidige gegevens in het register;
 • Een overzicht van de legger en het beheerregister bij andere waterschappen
 • De aansluiting van het Deltares softwarepakket DAM bij de registers en de mogelijkheden hiervan;
 • Aanbevelingen voor de legger en het beheerregister;
 • Een aantal Quick-wins; makkelijk te realiseren verbeteringen in tijd en geld.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Wing Hong Wong, Erwan Verkaart, Jan de Vries, Olav Lamme en Sander Post

Dit project is uitgevoerd bij Waterschap Aa en Maas juli-oktober 2012


Potentieonderzoek koud...overzichtVisie voor Polder Nieu...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.