De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Visie voor Polder Nieuwkoop: functie volgt peil

Project Hoogheemraadschap Rijnland polder Nieuwkoop

Hoogheemraadschap Rijnland

Heleen Kiela, Lodewijk Biemond, Werner Weeink, Manon Wester en Erik Raaijmakers hebben gewerkt aan een project voor het Hoogheemraadschap van Rijnland met als doel het opstellen van een visie voor Polder Nieuwkoop volgens het principe ‘functie volgt peil'

De aanleiding

Door middel van watergebiedsplannen analyseert het Hoogheemraadschap van Rijnland het watersysteem in haar polders. Hierbij wordt binnen het plangebied gekeken naar het peilbeheer, de berging en afvoer (NBW) enerzijds en waterkwaliteit en ecologie (KRW) anderzijds.

Voor Polder Nieuwkoop wordt door het hoogheemraadschap op het moment zo'n studie uitgevoerd. Met de gekozen variant voor het maatregelenpakket kon geen oplossing geboden worden voor de versnippering van het watersysteem en het opbarstrisico waarvan in de polder sprake is.

Dat het niet gelukt is om hiervoor binnen het watergebiedsplan een oplossing te bieden, wordt mede veroorzaakt door het feit dat het hoogheemraadschap werkt volgens het principe ‘peil volgt functie'. Hierbij worden de peilen zo gekozen dat de door de ruimtelijke ontwikkelaars voorziene functie zo optimaal mogelijk wordt gefaciliteerd.

De trainees hebben de opdracht gekregen om meerdere peilvarianten op te stellen waarbij juist is gewerkt met het principe ‘functie volgt peil'. Hierbij zijn de mogelijkheden voor waterbeheer leidend en wordt de functie daarop aangepast.

Werkwijze

Het project is gestart met het opstellen van een projectplan en tijdsplanning. Vervolgens is als volgt verder gegaan:

 • bepalen van grenswaarden ten aanzien van het peil waarop opbarsting optreedt
 • analyse van benodigde drooglegging en ontwateringsdiepte van verschillende functies en gewassen
 • vaststellen van criteria en weging om te komen tot een voorkeursvariant
 • vaststellen van uitgangspunten ten aanzien van de varianten:
 1. zo min mogelijk peilvakken,
 2. zo min mogelijk opbarstrisico,
 3. zo goed mogelijk aansluitend bij de maaiveldhoogte,
 4. beheerdersoordeel als input
 5. combinatie van zo min mogelijk opbarstrisico en zo goed mogelijk aansluiten bij de maaiveldhoogte
 • opstellen van de peilvakindeling van alle varianten
 • uitwerken wat de verschillende peilvakindelingen betekenen ten aanzien van:
 1.  de drooglegging
 2.  de mogelijke functies
 3.  de mogelijk te telen gewassen, binnen de functie akkerbouw
 4.  het opbarstrisico
 • uitwerken van de Multi-criteria analyse (MCA)
 • NBW berekening van de voorkeursvariant

Resultaten

Aan het einde van het project is het resultaat gepresenteerd aan de opdrachtgever, de projectgroep van het watergebiedsplan, de betrokken hoogheemraad en andere geïnteresseerden binnen het waterschap.
De uitkomsten van de analyse zijn goed ontvangen en bieden meer dan genoeg aanknopingspunten om het watersysteem in de polder toekomstbestendig te maken en het gesprek met de ruimtelijke ontwikkelaars aan te gaan.

Aan het waterschap is opgeleverd:

 • een rapport met de bevindingen en aanbevelingen
 • kaarten van alle varianten
 • een model van het watersysteem van de voorkeursvariant

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Heleen Kiela, Lodewijk Biemond, Werner Weeink, Manon Wester en Erik Raaijmakers

Dit project is uitgevoerd bij Hoogheemraadschap van Rijnland juli-oktober 2012


Verbetervoorstel de le...overzichtInternationale profile...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.