De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Het effectief waarborgen van de veiligheid van (afgekeurde) veendijken

Project HHNK veiligheid veendijken

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Martijn de Boer, Iris van Erp, Leon van Hamersveld, Eelco van der Pal, Sander Post en Wing Hong Wong voerden dit project uit voor het HHNK. Het doel van het project was: de toetsingssystematiek van regionale keringen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vergelijken met de beheerpraktijk bij andere waterschappen.

De aanleiding

Het maatschappelijk belang van een veilige kering wordt gezien als een van de belangrijkste prioriteiten binnen een waterschap. HHNK werkt momenteel op meerdere aspecten aan (het beheer van) de genormeerde regionale waterkeringen. Een groot gedeelte van deze keringen is de afgelopen jaren getoetst en parallel hieraan is gestart met de uitvoering van een kadeverbeteringsprogramma. Er bestaan echter tegenstellingen tussen beheerervaringen bij HHNK met regionale keringen versus de resultaten van de wettelijke veiligheidstoetsing. Daarom wil HHNK bij een aantal aandachtspunten die het heeft gesignaleerd graag leren van de ervaringen en ideeën van andere waterschappen. De trainees hebben tien waterschappen met een vergelijkbaar beheersgebied geïnterviewd en een advies uitgebracht over piping- en veenproblematiek, beheerdersoordeel, bewezen sterkte en gebruik van grond bij kadeverbeteringen.

Werkwijze

Het project is gestart met het opstellen van een projectplan en tijdsplanning.Vervolgens zijn de volgende activiteiten verricht om het doel te bereiken:
• Waterschappen selecteren met een vergelijkbaar beheergebied als HHNK.
• Een literatuuronderzoek naar toetsing, veenproblematiek, piping, de methode ‘bewezen sterkte' en richtlijnen voor het gebruik van grond bij kadeverbeteringen
• Een uitgebreide vragenlijst opstellen
• Interviews afnemen bij de geselecteerde waterschappen
• Verschillen tussen de waterschappen bepalen door de uitkomst van de
interviews samen te vatten in tabellen.
• Ervaringen van andere waterschappen op het gebied van toetsen van regionale keringen gebruiken om aanbevelingen voor het programma VBK bij HHNK te schrijven.

Resultaten

Aan het einde van het project is het resultaat gepresenteerd aan de opdrachtgever en geïnteresseerden uit de hele watersector. De inventarisatie bij andere waterschappen werd als zeer waardevol ervaren. Er is een rapport opgeleverd met aanbevelingen over de meest effectieve manier van aanpak m.b.t. de volgende onderwerpen: piping- en veenproblematiek, beheerdersoordeel, bewezen sterkte en gebruik van grond bij kadeverbeteringen. HHNK gebruikt de resultaten om in het kadeverbeteringsprogramma de juiste prioritering aan te brengen in welke dijken het grootste veiligheidsprobleem kennen en of de dijken op de juiste manier versterkt worden.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Martijn de Boer, Iris van Erp, Leon van Hamersveld, Eelco van der Pal, Sander Post en Wing Hong Wong

Dit project is uitgevoerd bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier januari-april 2013


Verkenning gemeenschap...overzichtAssetmanagement GMB: E...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.