De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waterkwaliteits-app om verontreiniging te melden

RIWA-Rijn

De drinkwaterbedrijven die Rijnwater gebruiken als bron, hebben geregeld te maken met vervuiling van het in te nemen ruwe water. Veel van de kortstondige vervuilingsgolven worden veroorzaakt door schepen die restladingen over boord pompen. Een app waarop burgers melding kunnen maken van illegale lozingen door schepen op de Rijn, vanuit dat idee vertrok dit project. Het projectteam heeft een verkenning uitgevoerd in opdracht van RIWA-Rijn, vereniging van rivierwaterbedrijven.

Achtergrond en doel

RIWA streeft ernaar dat het oppervlaktewater van een dusdanige kwaliteit is dat er zo min mogelijk zuiveringsinspanning geleverd hoeft te worden om daar drinkwater van een hoge kwaliteit uit te bereiden. Dit doet zij door lobby te voeren en een database met waterkwaliteitsgegevens te onderhouden die deze lobby ondersteunt.

Er is bewaking van de waterkwaliteit van de Rijn bij meetstation Bimmen-Lobith op de grens, maar vervuilingen verder stroomafwaarts worden niet altijd opgemerkt. Een meldings-app zou kunnen bijdragen aan preventie en het opsporen van vervuilers. Het betrekken van het publiek zorgt daarnaast voor bredere bewustwording van het belang van een schone rivier.

Het doel van dit project was om te inventariseren wat de kansen en uitdagingen zijn voor de invoering van een waterkwaliteits-app waar men melding kan maken van milieuverontreinigende activiteiten op en langs de grote rivieren. Daarnaast was het project ook onderdeel van de lobby: door in gesprek te gaan met partijen in de keten wordt men aan het denken gezet over nu onopgemerkte lozingen en de drinkwaterfunctie van de Rijn.

Bevindingen

Uit de interviews met verschillende partijen blijkt dat een app als instrument voor preventieve bescherming van het oppervlaktewater veel obstakels kent. In de keten wordt weinig urgentie gevoeld voor het probleem waardoor er weinig enthousiasme is voor ontwikkeling van een app. Het feit dat een app moet worden gedownload en geheugen inneemt op de smartphone/tablet voor zeer miniem gebruik, vormt aan de kant van de gebruiker een groot obstakel. De grootste kansen om toch aandacht te vestigen op verontreiniging van het water liggen in het aansluiten bij een initiatief als MeldpuntWater of de app Vaarmelder van Rijkswaterstaat.

Projectteam

Joanne de Jonge
Tom Overgaauw
Leontine van der Wielen
Noortje Dekkers

Dit project is uitgevoerd van januari - april 2017.


Mission BiomimicryoverzichtBestrijdingsmiddelen m...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.