De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waterkwaliteit: een agrarische activiteit?

LTO Noord

De agrarische sector ligt tegenwoordig sterk onder de loep als het gaat om waterkwaliteit en nutriëntenuitstoot op het oppervlaktewater. Agrarisch ondernemers krijgen steeds meer te maken met aanscherping van wet- en regelgeving als het gaat om waterkwaliteit.

Agrarisch ondernemers krijgen steeds meer te maken met aanscherping van wet- en regelgeving als het gaat om waterkwaliteit. Dit terwijl er nog veel onduidelijkheid heerst over welke bijdrage zij daadwerkelijk leveren aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater en voor welke opgave de agrarische sector staat als het gaat om het terugdringen van de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater. Zo ook in de polder de Lopikerwaard in Utrecht, waar nog niet overal wordt voldaan aan de Kaderrichtlijn Water-normen. Om duidelijker in beeld te krijgen hoe het ervoor staat met de waterkwaliteit en wat ervoor nodig is om dit - en de invloed van agrarische activiteit hierop - in beeld te krijgen, is dit project gestart als voortraject op het DAW-project (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) Utrechtse Waarden, dat vanaf januari 2018 moet gaan lopen.

Resultaat

Met het project in de Lopikerwaard hebben we enerzijds inzicht aan de agrarisch ondernemers proberen te geven in het waterkwaliteitsmeetnet en daarbij horende meetgegevens van het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Anderzijds hebben we handvatten gegeven om invulling te geven aan het meetprogramma dat in het project Utrechtse Waarden opgestart moet gaan worden. Het is namelijk van belang dat er op polderniveau inzicht ontstaat in de emissies van nutriënten zodat de bronnen hiervan in beeld komen. Hiermee wordt duidelijk waar je als waterbeheerder of als ondernemer op in kunt zetten om de nutriëntenvracht naar het oppervlaktewater effectief terug te dringen. De resultaten worden gezamenlijk met het hoogheemraadschap eind dit jaar gepresenteerd in twee agrarische studiegroepen in de Lopikerwaard van het project Polderkennis op Peil. Daarnaast worden ze ook op de LTO Noord afdelingsbijeenkomsten in januari gepresenteerd aan de leden van LTO Noord. Wij hopen uiteraard dat dit project een mooi vervolg gaat krijgen in DAW Utrechtse Waarden!

Projectteam

* Tessa de Ruyter (LTO Noord, projectleider)
* Joanne de Jonge (RIWA-Rijn)
* Matthijs Hekstra (Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier)
* Arjen Kort (Brabant Water)


Circulaire Economie bi...overzichtWenselijkheid grote bo...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.