De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waterproof Westland

Project Gemeente Westland

Gemeente Westland

De ambitie van de gemeente Westland is een Waterproof Westland. Dit houdt in dat de kwaliteit van de woon- en werkomgeving en de economische ontwikkeling binnen het gebied zo min mogelijk onder invloed zullen staan van wateroverlast, ook op de lange termijn. Doelstelling van het NWT project is het benoemen van alternatieve manieren van water bergen, anders dan het graven van een sloot. Deze alternatieven toetsen aan randvoorwaarden, voor de locatie De Kreken. Een aantal van deze alternatieve manieren verder uitwerken en handvatten voor de gemeente aanreiken om deze maatregelen toe te passen.

Alle alternatieve maatregelen die uit een brainstorm en literatuuronderzoek zijn voortgekomen zijn getoetst aan criteria (o.a. effectiviteit, betrouwbaarheid, kosten). Uit deze toetsing zijn de meest kansrijke maatregelen geselecteerd en kunnen ondergebracht worden onder vier categorieën:

  • maatregelen welke plaatsvinden op particulier terrein,
  • maatregelen welke plaatsvinden in de openbare ruimte,
  • maatregelen welke plaatsvinden in de ondergrond
  • en als laatste ‘out of the box' maatregelen welke vernieuwend zijn als vasthoud/waterbergingsmaatregel.

De kansrijke maatregelen zijn toegepast voor de locatie De Kreken, waar de opgave voor water bergen neerkomt op 7300 m3. Door het toepassen van deze maatregelen kan men voldoen aan de opgave.

Conclusie: Het is mogelijk om polderwaterberging te realiseren middels alternatieve manieren, anders dan het graven van een sloot. Belangrijkste punten waaraan maatregelen moeten voldoen, die tijdens de gesprekken met stakeholders naar voren gekomen zijn:

  • De effectiviteit; het aantal m3 water dat geborgen kan worden
  • Betrouwbaarheid van de maatregelen; Daarbij is het belangrijk dat >50% van de wateropgave gevonden moet worden in ‘fysieke' robuuste en bewezen maatregelen. Aanvullende berging kan gevonden worden in vasthoudmaatregelen.
  • Betaalbaarheid
  • Beheer en onderhoud; de maatregel moet goed te beheren en te onderhouden zijn.

Daarnaast kunnen vasthoudmaatregelen bijdragen aan de uitstraling van een wijk en helpen met het creëren van waterbewustzijn.

Het is mogelijk om heel de wateropgave te vinden in de openbare ruimte, maar juist de combinatie van openbaar en particulier maakt het een compleet pakket, en heeft betrokkenheid als gevolg en spreekt elke partij aan op zijn verantwoordelijkheid.

Update 2017

Bij nieuwbouwprojecten en herontwikkeling is er nu meer aandacht voor water. Het onderwerp is nu meer urgent en er wordt meer aandacht gevraagd bij ontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Daarnaast is een communicatiestrategie opgezet om aandacht voor water en waterbewustzijn te creëren. Inge is samen met een paar collega's en het waterschap bezig om meer aandacht voor dit onderwerp te krijgen. Dit vraagt geduld, want het gaat niet snel.

Wie zijn we:

Kyra Huang, (Acacia Water)
Dennis Gardien, (Dunea)
Steven Menkveld, (waterschap De Dommel)
Inge Muhlig, (gemeente Westland)

Opdrachtgever:

Gemeente Westland

Dit project werd uitgevoerd van januari tot april 2016.


WaterverhalenoverzichtStrategisch onderzoek ...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.