De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waterschap als mestwerker

Project RWZIs Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Jasper Luiten, Tine te Winkel, Stan van den Bosch, Judith Muis en Natasja Fraters. Het doel van het project was: Een bijdrage leveren aan de beleidsontwik-keling ten aanzien van de energie- en grondstoffenfabriek.

De aanleiding

Waterschappen zijn met hun zuiveringsinstalla-ties (RWZIs) in staat om grondstoffen terug te winnen en energie op te wekken. Waterschap-pen testen de mogelijkheden uitvoerig en dit is onder andere terug te vinden bij initiatieven als de energie- en grondstoffenfabriek.

Naast het winnen van grondstoffen en energie uit afvalwater is er behoefte om synergievoordelen te realiseren door reststromen uit te wisselen tussen de RWZI, afvalverwerkingsbedrijven en wellicht ook mestverwerkers. Om dit te testen vinden er een aantal pilotprojecten plaats bij waterschappen.

Het probleem is dat niet helder is wat hier de technische, economische, maar vooral beleidsmatige consequenties van zijn. De doelstelling van het project was dan ook om boven tafel te halen wat er op dit moment plaatsvindt aan pilotprojecten en een basis te leggen voor een positiebepaling van de waterschappen ten aanzien van mestverwerking.

De trainees hebben dit project in 11 projectdagen uitgevoerd.

Resultaat

Het primaire resultaat van het project is dat er een goede basis is gelegd voor verdere beleidsontwikkeling binnen de afvalwaterketen. De Unie van Water-schappen heeft een onderzoeksdocument in ontvangst genomen op basis waarvan ze op meerdere speelvelden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, de ver-duurzaming van de afvalwaterketen verder vorm kunnen geven.

Beleidsontwikkeling is ander werk dan dat je bij veel ingenieur- en adviesbureaus aantreft. Er zijn geen duidelijke problemen, geen vastomlijnde werkprocessen en het is vaak onderdeel van een groter proces met talloze externe partijen die daar invloed op hebben. Om die reden is er bewust veel aandacht besteed aan de verkenning van het probleem en het constant stellen van vragen om scherp te krijg welke vragen omtrent mest- en afvalverwerking op RWZI's in de toekomst getackeld dienen te worden.

Tijdens het project zijn er structureel drie onderdelen uitgewerkt:
1. Een technische, economische en beleidsmatige analyse van bestaande pilots bij waterschappen.
2. Een uitgebreide stakeholderanalyse.
3. Aanbevelingen en discussie a.d.v.h. de twee bovenstaande punten.

Geresulteerde producten: Kennis- en inspiratiedocument; presentatie

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Jasper Luiten, Tine te Winkel, Stan van den Bosch, Judith Muis en Natasja Fraters

Opdrachtgevers Pierre de Vries, Rafaël Lazaroms en Marianne Mul: "De trainees hebben met hun project een goede basis gelegd voor verdere beleidsontwikkeling omtrent mest- en afvalverwerking op RWZI's. Het project heeft er toe geleid dat wij intern scherper voor ogen hebben welke vragen wij verder moeten uitwerken".

Dit project is uitgevoerd bij Unie van Waterschappen juli-oktober 2014


Business Case Ondergro...overzichtThermofiele slibvergis...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.