De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Watersysteemanalyse Diergaarde Blijdorp

Project VP Delta watersysteemanalyse Blijdorp

VP Delta

Waterschapspartijen VVD en Water Natuurlijk hebben in Diergaarde Blijdorp het initiatief genomen om een project op te starten rondom "goed watermanagement". Vervolgens zijn het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water (VPdelta) en Deltares aangehaakt om innovaties in de verbetering van het watersysteem zichtbaar te maken. Het plan staat open voor díe innovatieve ondernemers om gezamenlijk het project vorm te geven en producten te showcasen.

De voorliggende analyse verschaft inzicht in de knelpunten en ontwikkelingskansen voor een showcase voor innovaties, waterkwaliteitsproducten, educatie en het zichtbaar maken van goed waterbeheer aan een breed publiek. De watersysteemanalyse is verdeeld in vijf onderzoeksthema's; waterkwantiteit, waterkwaliteit & ecologie, stakeholders en kosten.

Resultaat

Vanuit het thema waterkwantiteit is naar voren gekomen dat het watersysteem dringend gebaggerd dient te worden. Op systeemniveau ligt de kans om veranderingen te realiseren die de doorstroming in het park kunnen vergroten en efficiënter kunnen maken. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een ontwikkeld basis model (SOBEK). Tevens zijn er diverse onduidelijkheden in het watersysteem in relatie tot de onderhoudssituatie, de aansluitingen van hemel- en afvalwateraansluitingen en het beheer van pompen.

Door het hoge gehalte van nutriënten en het geringe doorzicht is het ecologisch potentieel van het park slecht. Door ingrijpen in de visstand, baggeren en verhoging van de doorstroming kan het doorzicht aanzienlijk worden vergroot en de nutriënten gehalte verlaagt. Maatregelen moeten niet leiden tot kansen voor blauwalgen.

Goed waterkwantiteitsbeheer en uitstraling blijkt een belangrijk aspect voor alle stakeholders. Diergaarde Blijdorp zoekt in dit project naar de kansen om de attractieve waarde (attracties) van de Diergaarde te verhogen, mogelijk in combinatie met educatie. Het implementeren van innovaties in de Diergaarde wordt als een grote kans gezien om tot een gevarieerd en attractief pallet aan maatregelen te komen.

Voor het thema financiering zijn de mogelijkheden vanuit de monumenten-, energie- en educatiesubsidies in kaart gebracht. Voor Blijdorp ligt er de kans om te besparen op de afvalstoffenheffingen door het eigen afvalwater te zuiveren en hergebruiken in het park. Innovaties op het gebied van water, energie en warmte kunnen structurele besparing opleveren in relatie tot het beheer en onderhoud van het systeem.

Het voorliggende onderzoek biedt aanknopingspunten voor innovatieve ondernemers om hun producten voor waterkwaliteit, waterkwantiteit, educatie en innovatie zichtbaar te maken in de showcase Diergaarde Blijdorp.

Update 2017

Nadat het project enige tijd heeft stilgelegen, heeft een groep studenten het vervolg van het project opgepakt. De ambitie is om deze zomer een maatregelenplan te hebben opgesteld.

Projectteam en opdrachtgever

Projectontwikkelaar: Michiel Pols

Trainees:

  • Friso Vos de Wael
  • Jan Jetze Zandstra
  • Kyra Huang
  • Inge Muhlig
  • Chamo Bijlmakers

Dit project is uitgevoerd bij VP Delta juli-oktober 2014


Thermofiele slibvergis...overzichtSymposium operationeel...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.