Vrijdag 2 oktober was het zo ver. Presentatiedag….Altijd een spannende dag, waarbij al onze trainees de projecten van het afgelopen kwartaal presenteren aan elkaar en de sector. Ditmaal waren er 7 projecten te presenteren!
Dunea, ontzettend bedankt! voor de gastvrijheid. Het was een mooie bijeenkomst.
Nieuwsgierig naar de projecten die zijn uitgevoerd bij Dunea, Waternet, Gemeente Boxtel/ Waterschap De Dommel, GMB, Unie van Bosgroepen, Croon Elektrotechniek en Waterschap Brabantse Delta?

Waternet – Een overstromingsbestendig afvalwatersysteem in Amsterdam Zuidoost

Je zult het misschien niet verwachten, maar Amsterdam Zuidoost is kwetsbaar voor overstromingen. Vanwege haar lage ligging zou het stadsdeel bij een doorbraak van de Lekdijk of de nabijgelegen boezemdijken wel twee meter onder water kunnen staan. Naar aanleiding van het Nationaal Deltaprogramma, heeft Waternet de Deltastrategie Regio Amsterdam opgesteld. Amsterdam Zuidoost is benoemd als één van de aandachtsgebieden in de stad. Lees verder.

Unie van Bosgroepen – Paludicultuur op Het Lankheet

Wereldwijd worden natte (veen)bodems drooggelegd voor landbouw, bosbouw en veenwinning. Dit zorgt voor flinke uitstoot van broeikasgassen en het ontwatert aangrenzende, natte natuurgebieden. De vraag naar een alternatieve manier van landgebruik groeit.
Bij paludicultuur (‘natte landbouw’) worden gewassen bij een hoge grondwaterstand geteelt. Denk hierbij aan riet, lisdodde en veenmossen. Deze gewassen kunnen ook worden vermarkt: als dakbedekking, isolatiemateriaal of potgrond. Lees verder.

GMB – Vergroening van de gele kaas

In opdracht van Cono Kaasmakers.

Wit uit de koe, geel na rijpen, groen door trainees. Bij een kaasfabriek in Noord-Holland waar duurzaamheid centraal staat, hoort natuurlijk ook een duurzame afvalwaterzuivering. Met de huidige afvalwaterzuivering kan slechts een deel van het afvalwater voorgezuiverd worden voordat het op het door het riool verpompt wordt. Het overtollige afvalwater wordt afgevoerd via tankwagens: een dure operatie. Lees verder.

Brabantse Delta

Rondom rioolzuiveringen staan momenteel veel terreinen leeg. Tijdens dit project is gekeken naar hoe deze terreinen ingezet kunnen worden voor het opwekken van duurzame energie.
 Lees verder.

Dunea Duin & Water – De toekomst van diepinfiltratie

Dunea gebruikt meerdere soorten infiltratiemanieren in de Duinen. Freatische winningen (opp.water), diepe winningen en diepe terugwinningen(diepinfiltratie). Diepinfiltratie is duurder door een extra voorzuiveringstap en grondwaterbelasting. Daarom is de vraag aan de trainees is om inzichtelijk te maken welke alternatieven voor 4Mm3 diepinfiltratie er binnen Dunea bestaan en tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast is gevraagd om te kijken welke technieken daarbuiten nog interessant zijn, zgn. ‘out of the box’ oplossingen. Lees verder.

Croon Elektrotechniek – Het energieneutraal waterschap

Alle wetenschappers zijn het erover eens. We staan op een omslagpunt. Als we nu niet zuiniger omgaan met het milieu zal de wereld van onze (klein-) kinderen ingrijpend veranderen.. De enige manier om dit te voorkomen is door drastisch te snijden in ons energieverbruik én de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Daarom ontstaat er vanuit de Europese Unie en de Nederlandse overheid steeds meer druk om hier vorm aan te geven. De waterschappen geven hieraan gehoor. Zij gebruiken sinds 2009 elk jaar structureel drie procent minder energie en wekken al meer dan een kwart van hun energie duurzaam op.

Maar hoe nu verder? De Easy Wins zijn al gepakt. Lees verder.

Gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel – Decentrale afvalwaterzuivering in Kalksheuvel

De riolering in de buurt Kalksheuvel verkeerd in slechte staat en moet daardoor worden vervangen. Door het vervangen van de riolering en de aanleg van de fietstunnel onder het spoor, tijdens de herinrichting, wordt de persleiding naar het gemaal afgesneden. Dit kan technisch makkelijk worden opgelost, en de riolering kan op traditionele wijze in de wijk worden aangelegd. Maar … Lees verder.

keyboard_arrow_up