Ontwerp van hemelwaterafvoer structuurplan

Het doel van het project was het ontwerpen van een robuust hemelwaterafvoerstructuurplan voor de kern Lith. Tegelijkertijd werd onderzocht of een Wateroverlast LandschapKaart (WOLK, een model van Tauw) geschikt zou zijn als ontwerptool.

De bodem van de kern Lith bestaat hoofdzakelijk uit rivierklei, wat ongeschikt is voor hemelwaterinfiltratie. Om voorbereid te zijn op klimatologische ontwikkelingen, zoals hevigere buien in kortere tijdspannes, was het noodzakelijk om hemelwater af te koppelen van het reguliere riool en bovengronds af te voeren naar het oppervlaktewater om hinder, overlast en schade te voorkomen. Door middel van modelberekeningen werd de huidige situatie geanalyseerd, met aandacht voor buien met verschillende herhalingstijden (T=2, T=5, T=10 en T=100).

Op basis van de resultaten werden knelpunten geïdentificeerd en in kaart gebracht. Het ontwerp dat uit deze analyse voortkwam, werd opnieuw getoetst met behulp van het model. Het definitieve ontwerp en de bijbehorende aanbevelingen waren gebaseerd op deze modelberekeningen. Het resultaat bood een helder overzicht van stroomrichtingen, kansen en knelpunten en diende als stevig houvast voor toekomstige inrichtingen van de kern Lith.

Aan het einde van het project werden de resultaten gepresenteerd aan de opdrachtgever en andere belanghebbenden in de watersector. Het project leverde aan de Gemeente Oss het volgende op:

Een achtergronddocument met beschrijvingen van de aanleiding, aanpak, afwegingen, werkwijze, conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het Hemelwater Afvoer Structuur Plan (HASP).
Vijftien overzichtelijke kaarten met informatie over stroombanen, hoogtebestanden, knelpunten en voorgestelde maatregelen.
Een handreiking ter ondersteuning van het HASP.
Een artikel in het vakblad H2O.
Een praktisch instrument voor de toekomstige inrichting en ontwikkelingen in de kern Lith.

Tags:
bodemLandschapskaartLithWaterwaterkwaliteitwateroverlast

Meer Projecten

Synchronie tussen drie Swimmable Rivers

Het Swimmable Rivers-project is gericht op het bevorderen van zwembaarheid in stedelijke gebieden, vooral langs rivieren. Trainee en projectleider Lars van Schagen is gevraagd om dit initiatief op te zetten.…
Lees meer
keyboard_arrow_up